Om goede spoedeisende huisartsenzorg te kunnen verlenen, leggen wij gegevens over u vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene verordening gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Gebruik van uw persoonsgegevens 

Wanneer u contact met ons opneemt, u op consult komt op de spoedpost of de rijdende huisarts bij u thuis komt, kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Deze gegevens leggen wij in een elektronisch patiëntendossier vast. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van uw behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden op de spoedpost verwerkt:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Uw eigen huisarts
 • Medische gegevens 

Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk uw eigen huisarts, waarmee wij in het kader van uw behandeling samenwerken. 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. De opnames van deze gesprekken kunnen ook worden gebruikt in geval van een klacht of een incident. Voor uw en onze veiligheid worden op onze locaties camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd door de verhuurder van deze locaties. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

Waarom verwerken wij uw gegevens? 

PrimaCura Huisartsen Spoedpost is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld: 

 • Verlenen van huisartsengeneeskundige spoedzorg door medewerkers in het callcenter waar de triage plaatsvindt, de huisartsenpost en door de waarnemend huisarts.
 • Declareren van de aan u geleverde zorg bij de zorgverzekeraar.
 • Bewaking van de eigen kwaliteit en bedrijfsvoering van de organisatie.
 • Verantwoorden van geleverde zorg aan zorgverzekeraars, op basis van geanonimiseerde gegevens
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, scholing en voorlichting. 

Wetenschappelijk onderzoek 

PrimaCura Huisartsen Spoedpost doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Bewaartermijn van uw gegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Opnames van telefoongesprekken bewaren wij maximaal 2 jaar. Camerabeelden van de wachtkamers worden na een week verwijderd. 

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens? 

Alleen zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van uw zorgvraag, kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de triagist (gediplomeerd doktersassistente of verpleegkundige) waar u telefonisch contact mee heeft, de huisarts of verpleegkundige specialist / physician assistant die u behandelt en de assistent op de spoedpost. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling. In geval van de afhandeling van een klacht of incident kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris en leidinggevende van het callcenter of de spoedpost inzage heeft in uw dossier en eventueel in de opnames van telefoongesprekken en/of camerabeelden. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van onze organisatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor het doorgeven van uw

persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling

zijn betrokken. Bijvoorbeeld naar de ambulancedienst, een specialist in het ziekenhuis waarnaar u wordt verwezen, of de apotheker die een recept van u verwerkt om u de juiste medicijnen te kunnen leveren. 

Uitwisseling van gegevens 

PrimaCura Huisartsen Spoedpost is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg zijn de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts en apotheek in te zien door de triagist en de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost via het LSP. Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen indien u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts en/of apotheek. 

Indien u telefonisch contact met ons heeft gehad, u bent op de huisartsenpost geweest of de rijdende huisarts is bij u thuis geweest, dan wordt een samenvatting van uw contact teruggestuurd aan uw eigen huisarts. Hierdoor weet uw huisarts precies met welke klachten u contact heeft gehad met de huisartsenpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Beveiligingsmaatregelen 

PrimaCura Huisartsen Spoedpost heeft meerdere organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacy gevoeligheid van uw gegevens en hoe men daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moet omgaan. Daarnaast hebben wij diverse technische maatregelen getroffen om onze computersystemen en netwerkverbindingen te beveiligen tegen onbevoegde toegang. 

Wanneer het (ondanks deze maatregelen) mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkene(n). 

Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om leveranciers die onze computersystemen onderhouden en beheren. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij leggen altijd contractueel vast dat onze leveranciers organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen nemen en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving. 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer verwijdering van gegevens het gevolg heeft dat er geen goede zorg aan u geleverd kan worden. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. 

Vraag of klacht 

Als u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met:

mevrouw W. den Hartog
Functionaris Gegevensbescherming
085 – 53 60 353

Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.