Plan huisartsenrooster per 1 april 2023

PrimaCura heeft in nauwe samenwerking met de werkgroep Actieplan ANW, bestaande uit praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende huisartsen, invulling gegeven aan de vernieuwde organisatie van de ANW zorg in de regio Midden-Brabant. 

NB: invoering van dit plan is onder voorbehoud van goedkeuring door de zorgverzekeraars. 

Hoe geeft PrimaCura invulling aan actielijn 1 van het Actieplan ANW?

De huisartsen spoedzorg tijdens ANW-uren komt tot stand in 4 stappen: 

Stap 1: alle huisartsen (praktijkhouder en niet-praktijkhouder) hebben een overeenkomst  met PrimaCura

Elke huisarts draagt bij aan de invulling van de diensten in de ANW zorg. PrimaCura kent hiervoor drie soorten overeenkomsten:

 • voor praktijkhoudende huisartsen;
 • voor niet-praktijkhoudende huisartsen die mee roosteren en per jaar minimaal 10 diensten willen doen;
 • voor flex-huisartsen (niet praktijkhouders) die slechts een paar diensten bij PrimaCura willen doen.

Ben je hidha?

We sluiten vooralsnog geen individuele overeenkomsten met hidha’s vanwege hun arbeidsrelatie. Mocht je als hidha evt. extra diensten willen doen dan het aantal wat je via je werkgever krijgt (bijvoorbeeld t.b.v. extra inkomen) dan kun je je werkgever vragen in te schrijven op extra diensten conform jouw beschikbaarheid. Na toebedeling kan je werkgever deze vervolgens aan jou overdragen. Indien je ook (deels) zelfstandige bent kun je ook een eigen overeenkomst met PrimaCura sluiten voor het doen van (extra) diensten.

Wil jij ook een overeenkomst ontvangen? Stuur een mail naar info@primacura.nl

Stap 2: roosteren van de ANW-diensten

Het nieuwe dienstrooster zal middels ‘zelfroosteren’ worden ingevuld. Dit geeft alle aangesloten huisartsen meer regie over de dienstenplanning en helpt om werk en privé in balans te houden. 

Stap 3: werken van de ANW-diensten

Na publicatie van het rooster worden de diensten conform het gepubliceerde rooster gewerkt, waarbij ruilen of overdragen van diensten mogelijk is. Hierin hanteren we ook achterwacht diensten bij extreme drukte en achtervang diensten in geval van acute uitval van de dienstdoend huisarts. De huisarts is zelf verantwoordelijk voor de geroosterde en overgenomen diensten. 

Stap 4: uitbetaling van de gewerkte diensten

Alle huisartsen krijgen rechtstreeks vanuit PrimaCura uitbetaald en ontvangen het nieuwe NZa-tarief dat gedifferentieerd wordt naar type dienst. Uitbetaling van diensten gewerkt door hidha’s verloopt via de werkgever.   

Hoe ziet het roosterproces er uit?

Om tot een sluitend rooster te komen, doorlopen we in het roosterproces een aantal verschillende rondes. Zie onderstaand de visuele weergave hiervan, en lees vervolgens de uitwerking per ronde voor hoe e.e.a. precies zal verlopen.


Roosterrondes

Index

Ronde 0: voorbereidingen (2 weken)

Deel A: via de mail

PrimaCura vraagt de deelnemende huisartsen (m.u.v. flex-huisartsen) aan te geven:

 • hoeveel extra diensten je wilt;
 • of je evt. als 62-plusser nachtdiensten wilt doen – standaard is dit niet het geval;
 • of je rijtjes van diensten achter elkaar wilt doen;
 • of gedurende het dienstrooster langdurig afwezig bent en in die periode geen diensten wilt doen etc.

O.b.v. deze inventarisatie i.c.m. de praktijkgrootte (+1 dienst per 209 patiënten boven een normpraktijk) wordt het persoonlijk quotum bepaald.

Deel B: in de roosterapplicatie

 • Je controleert je persoonlijke gegevens en vult deze evt. aan.
 • Geef je voorkeuren op (welke feestdagen, dagen/dagdelen wil je wel/niet werken).
 • Vraag je vakantie(s) aan – er zit geen limiet aan de hoeveelheid (aaneengesloten) vakantiedagen die je kunt aanvragen, uitgezonderd voor de zomer- en kerstvakantie periode. Na beoordeling en goedkeuring wordt je vakantie aanvraag een blokkade in je rooster.

Resultaat ronde 0:

De administratie is op orde en we zijn klaar om te gaan roosteren. Opgegeven rijtjes van diensten worden al gelijk toegekend aan de huisarts. 

Ronde 1: iedereen 10 diensten (1½ week)

 • Praktijkhoudende en aangesloten niet-praktijkhoudende huisartsen schrijven in op diensten in het rooster.
 • Regiediensten worden gelijktijdig met de overige diensten geroosterd. Dit is een type dienst die alleen huisartsen met de rol regiearts te zien krijgen.
 • Het advies is om op meer dan 10 diensten in te schrijven, zodat je meer kans hebt dat je de diensten van je voorkeur daadwerkelijk krijgt toebedeeld.
 • Je schrijft je tevens in voor diensten in het achterwacht- en achtervang rooster.
 • Na sluiting van de roosterronde wijst het systeem 10 diensten per deelnemende huisarts toe, rekening houdend met de opgegeven voorkeuren, blokkades en inschrijvingen.
 • Heb je niet ingeschreven op diensten, dan krijg je aan het einde van ronde 1 at random 10 diensten toebedeeld.

Resultaat ronde 1:

 • Praktijkhouders en aangesloten niet-praktijkhoudende huisartsen krijgen diensten conform een gelijkwaardige prioritering.
 • Diensten worden solidair verdeeld doordat alle deelnemende huisartsen gelijktijdig roosteren.
 • Het systeem werkt naar een zo hoog mogelijk tevredenheidspercentage voor elke huisarts toe, omdat er rekening wordt gehouden met alle opgegeven voorkeuren, blokkades en inschrijvingen.
 • In het concept rooster is zichtbaar welke (eerste) 10 diensten je hebt gekregen, en daarnaast wanneer je achterwacht en/of achtervang dienst hebt. 

Ronde 2: iedereen persoonlijk quotum (2 weken i.v.m. carnaval)

 • In deze ronde schrijf je in op nog openstaande diensten om tot je persoonlijk quotum te komen.
 • De inschrijvingen, voorkeuren en blokkades die je in de eerdere rondes hebt aangeven blijven behouden in ronde 2.

Resultaat ronde 2:

 • Praktijkhouders en aangesloten niet-praktijkhoudende huisartsen krijgen diensten conform een gelijkwaardige prioritering.
 • Diensten worden solidair verdeeld doordat alle deelnemende huisartsen gelijktijdig roosteren.
 • Het systeem werkt naar een zo hoog mogelijk tevredenheidspercentage voor elke huisarts toe, omdat er rekening wordt gehouden met alle opgegeven voorkeuren, blokkades en inschrijvingen.
 • In het concept rooster is zichtbaar welke diensten je cf. je persoonlijk quotum hebt gekregen. 

Naar verwachting is het overgrote deel van de diensten na ronde 1 en 2 toebedeeld. 

Ronde 3: openstaande diensten (1½ week)

 • Alle huisartsen (incl. de flex-huisartsen) kunnen inschrijven op de nog resterende diensten, als die er nog zijn.
 • In deze ronde heb je nog steeds zelf regie en kun je binnen het beperkte aanbod diensten pakken die het beste aansluiten bij je eigen voorkeur.
 • In deze ronde geldt ‘directe acceptatie’; de eerste persoon die de dienst oppakt, is degene die de dienst ook krijgt.
 • Deze ronde wordt ’s avonds om 19:00 uur open gezet, zodat zoveel mogelijk huisartsen in de gelegenheid zijn om in te schrijven.

Resultaat ronde 3:

Er is gezamenlijk toegewerkt naar een zoveel mogelijk sluitend rooster, doordat alle huisartsen binnen de eigen mogelijkheden nog extra diensten hebben opgepakt. 

NB: Hoe meer diensten er in deze ronde worden ingevuld, des te minder diensten er moeten worden toegewezen in de laatste roosterronde. En het mooiste resultaat is als ronde 4 niet meer van toepassing hoeft te zijn. 

Ronde 4: sluitend rooster (½ week)

 • De laatste diensten die nog niet zijn ingevuld worden door de applicatie toegewezen om tot een sluitend rooster te kunnen komen.
 • In eerste instantie krijgen de huisartsen die nog niet aan hun totale quotum zitten, diensten toegewezen.
 • Als iedereen aan zijn totale quotum voldoet worden de overgebleven diensten at random aan de deelnemende huisartsen (m.u.v. flex-huisartsen) toegewezen.
 • Toewijzing vindt plaats o.b.v. randomisatie en blijft rekening houden met ingestelde (vakantie)blokkades. 

Resultaat ronde 4:

Sluitend rooster met een solidaire verdeling van diensten onder alle huisartsen waarbij maximaal rekening gehouden is met de persoonlijke voorkeuren en wensen van eenieder. 

Achterwacht & Achtervang

De achterwacht diensten zijn al bekende diensten in het rooster. De huisarts die deze dienst heeft, kan worden opgeroepen in het geval van uitzonderlijke drukte tijdens de dienst. De criteria voor het oproepen van de achterwacht worden nog aangescherpt, zodat de achterwacht niet onnodig wordt opgeroepen.

Er wordt 1 achterwacht dienst per weekend-/feestdag ingeroosterd: 10.00-20.00 uur. 

In het nieuwe dienstrooster fungeert de hagro niet langer als back-up in geval van acute uitval van de dienstdoende huisarts. Daarom worden er achtervang diensten in het rooster opgenomen. Oproepcriteria voor deze dienst wordt nog nader bepaald.

 • Maandag t/m vrijdag: 1 achtervang dienst -> 17.00-08.00 uur
 • Weekend/Feestdagen: 2 achtervang diensten per 24 uur -> 08.00-20.00 uur en 20.00-08.00 uur

Bij inzet van de achtervang geldt “voor wat, hoort wat”: als je genoodzaakt bent om een beroep te doen op de achtervang neem je in onderlinge afstemming een dienst over van degene die in jouw plek komt. 

Tarieven & Uitbetaling

De nieuwe tarieven zijn voor 2023:

Avond maandag t/m vrijdag, 18:00-24:00 uur  €100,84 per uur
Nacht alle dagen, 24:00-08:00 uur €131,87 per uur
Weekend vrijdag 24:00-maandag 08:00 uur, excl. nachten   €116,36 per uur
Feestdag alle uren op feestdagen cf. Algemene Termijnenwet   €131,87 per uur

Achterwacht/achtervang: 25% van het uurtarief. 

PrimaCura verzorgt de uitbetaling van de gewerkte diensten aan de huisarts die de dienst gewerkt heeft conform bovenstaande tarieven. Je hoeft geen eigen factuur in te sturen. 


Overeenkomst

Wil jij ook een overeenkomst ontvangen? Stuur een mail naar info@primacura.nl 

Vragen?

Neem contact op met PrimaCura via info@primacura.nl