Privacyverklaring

Omgang met persoonlijke gegevens 

Bij de PrimaCura vinden we uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u om dit aandachtig door te nemen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

De zelftriage dienst Moet ik naar de dokter?

Bij het gebruiken van de zelftriage dienst “Moet ik naar de dokter?” (hierna: App), via onze website vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens, vinden wij het belangrijk dat wij er zorgvuldig mee omgaan.
 
Bij het gebruiken van de App vult zelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt en wordt een conclusie gegeven. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Uitkomst van elke doorlopen triage (urgentie)

Niet in alle gevallen zijn de door u ingevulde gegevens persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de App een UID (Unique Identifier voor het gebruikte apparaat) aanmaakt. Toch willen wij u duidelijk informeren over wat wij met uw gegevens doen. De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘moet ik naar de dokter?’ te kunnen geven. Uw geslacht en geboortedatum wordt door de back-end van de App verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de App. Er kan dan voor gezorgd worden dat de App in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren.

Terugbelverzoek

Via de App is het mogelijk om een terugbelverzoek te versturen naar uw huisartsenspoed. Hierbij worden persoonsgegevens van uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt beveiligd verstuurd naar het telefoniesysteem van de huisartsenspoedpost. Bij een terugbelverzoek worden de volgende gegevens uitgevraagd en verwerkt:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • BSN nummer (optioneel
  • Omschrijving van uw klacht (optioneel)

Wetenschappelijk onderzoek

“Moet ik naar de dokter?” voert in samenwerking met uw huisartsenspoedpost wetenschappelijk onderzoek uit. Dit houdt in dat “Moet ik naar de dokter?”, in samenwerking met uw huisartsenspoedpost en andere huisartsenspoedposten in Nederland, het effect van zelftriage, de veiligheid en prestaties van de App monitort en verbetert. De gegevens die vanuit de huisartsenspoedpost hiervoor gebruikt worden zijn: patiëntid, tijdstempel van start van telefonische triage, leeftijd in jaren (of geboortedatum), geslacht, NTS ingangsklacht, urgentie, triageduur en het oproepresultaat. Aan de hand van deze telefonische triage gegevens en aan de hand van de zelftriage gegevens zal een koppeling gemaakt worden. Op basis van het zelftriage advies en het oproepresultaat van de telefonische triage kunnen onderzoekers bepalen wat het effect, de veiligheid en de prestaties van de App zijn voor de huisartsenspoedpost.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op via .
Onze Functionaris Gegevensbescherming, E. de Waal (FG-nummer FG014564), neemt uw melding in behandeling. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.