Nieuwe categorieën ggz complexiteit: geen consequenties voor huisartsen

05 december 2022

Per 1 januari wordt het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) geïmplementeerd. Het LKS beschrijft kwaliteitsnormen waaraan GGZ-aanbieders in de curatieve GGZ moeten voldoen. Het LKS onderscheidt vier categorieën complexiteit van situaties (A, B, C en D) waartoe een zorgproces kan behoren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen laagcomplexe en hoogcomplexe problematiek en laagcomplex en hoogcomplex zorgaanbod. De implementatie van het LKS en de indeling in complexiteit zijn alleen van toepassing op de GGZ en hebben geen gevolgen voor de huisartsenzorg. Voor huisartsen blijven de reeds bestaande verwijsafspraken met de GGZ van toepassing .

Als uw patiënt meer nodig heeft dan huisartsenzorg, verwijst u door naar maatschappelijk werk, de generalistische basis ggz, of de gespecialiseerde ggz. Bekijk hier de richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en ggz, die het NHG samen met de ggz-partijen heeft opgesteld. Deze richtlijn is ook een goed uitgangspunt voor een regionaal gesprek tussen huisartsenzorg en ggz partijen.

  • Voor verwijzing naar de ggz geldt:
    U maakt bij verwijzing de inschatting of de patiënt het beste geholpen wordt in de generalistische basis ggz, of in de gespecialiseerde ggz. En u verwijst naar de betreffende zorgaanbieder.
  • Voor de ggz hoeft u geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. U hoeft als huisarts dus niet aan te geven of een patiënt een kort, middel, intensief of chronisch traject in de ggz nodig heeft. Die inschatting maakt de zorgverlener in de ggz.
  • Als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis ggz, naar de gespecialiseerde ggz – en omgekeerd – is daarvoor geen doorverwijzing van u als huisarts nodig. Een melding aan u volstaat.

Verwijst u een patiënt door naar de ggz, maar is er een wachtlijst? Uw patiënten kunnen dan bij hun zorgverzekeraar terecht, voor zorgadvies en wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraars zijn daarvoor een gezamenlijk platform gestart: www.mijnzorgverzekeraar.nl. U kunt patiënten daarnaar verwijzen.

Verwijsbrief

Het NHG heeft een richtlijn voor informatie-uitwisseling tussen huisarts een ggz. Het is van belang dat u als huisarts een duidelijke vraag formuleert aan de ggz, zie daarvoor de richtlijn voor de inhoud van de verwijsbrief. In de digitale envelop die daarbij hoort staan de gegevens die nodig zijn voor de ggz-aanbieder en de zorgverzekeraar voor de administratieve afhandeling. De zorgverzekeraar heeft dus niet de gehele verwijsbrief nodig.

U kunt hier zien welke gegevens zijn opgenomen. Het NHG organiseert met Zorgdomein de invoering van de envelop en verwijsbrief in alle HIS’en. Veel velden worden dan automatisch door het HIS ingevuld.