Wijkmanagement

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ouderen die langer thuis wonen, toename van het aantal chronisch zieken, ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, ziekenhuizen en GGZ, de toegenomen aandacht voor preventie, consumentisme en ‘zorg op de juiste plek’, vragen om goede samenwerking tussen professionals.

Een aanzienlijk gedeelte van de patiënten in de huisartsenpraktijk (20 – 50% volgens de Raad voor Volksgezondheid en zorg) heeft psychosociale problemen, die zij als medische klachten uiten. Het is dus belangrijk dat professionals uit het medische en het sociale domein elkaar kennen en effectief samenwerken om passende zorg te leveren.

Denk daarbij aan:

  • ouderen die langer thuis wonen
  • toename van het aantal chronisch zieken
  • ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg
  • ziekenhuizen en GGZ
  • meer aandacht voor preventie en ‘zorg op de juiste plek’

Het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, of het borgen van bestaande samenwerkingsafspraken, is een grote uitdaging. Het zorg- of welzijnsaanbod is vaak versnipperd, er zijn veel (eigen) procedures, personeelsschaarste en soms zelfs tegengestelde belangen. Het is de kunst om vanuit een gedeelde visie (passende zorg, zelfredzaamheid, etc.) werkwijzen op elkaar aan te laten sluiten. PrimaCura organiseert capaciteit door middel van wijkmanagers voor de huisartsen om de  samenwerking met de gemeenten en andere partners vorm te geven.

Pilot

In Tilburg Noord is ervaring opgedaan met een wijkmanager die start vanuit de huisartsenzorg. Dat heeft geleid tot meer samenhang tussen huisartsenpraktijken onderling en met andere professionals in de wijk. Met als resultaat: meer werkplezier onder huisartsen en meer efficiëntie in zorg.

Projectmatige aanpak

De uitbreiding van wijksamenwerking wordt projectmatig opgepakt. Door het includeren van verschillende wijken en dorpen in onze regio wordt ervaring opgedaan in wijkmanagement in verschillende situaties (demografische verschillen, maar bijvoorbeeld ook in verschillende organisatievormen van huisartsen). Daarnaast wordt gemonitord wat wijksamenwerking oplevert voor bewoners, professionals en wat het effect is op het zorggebruik.

Meer weten en deelnemen

Neem contact op met Annika Keet–van der Heiden, projectleider en wijkmanager huisartsenzorg Tilburg Noord