HASP/Fasttrack & Spoedplein

Adequate spoedzorg op de juiste plek. Uiteraard door de professional die daarvoor opgeleid is. Dat is de opgave waar het hele zorgveld de komende jaren voor staat. 

Met het project werken we aan een geïntegreerde spoedpost (HASP/SEH Fasttrack) en een Spoedplein in het nieuw te bouwen acuut blok van het ETZ. Hier krijgen o.a. het triagecentrum van de HASP en de consult- en behandelkamers een plek. Het Spoedplein betreft een intensieve en efficiënte samenwerking met VV&T, CIT, GGZ Crisisdienst, Dienstapotheek en Mondzorg Midden Brabant, zowel in fysieke nabijheid van elkaar als procesmatig. 

In de periode januari t/m juni 2022 hebben we in ontwerpsessies met de architect samen met de SEH en andere ketenpartners gezamenlijk vorm gegeven aan het voorontwerp van de begane grond van het acute blok. Hierin hebben de verschillende ruimtes en gevraagde m2’s een plek gekregen, en is gekeken naar het verwachtte volume en patiënt-, medewerker- en logistieke stromen. Parallel hieraan is een inventarisatie gedaan van procesgaps; zorg- en samenwerkingsprocessen die in de nieuwe situatie anders vormgegeven, ingeregeld en gefaciliteerd worden. 

Voor beide stromen binnen het project is de klankbordgroep bij PrimaCura, bestaande uit (waarnemende) huisartsen en medewerkers betrokken geweest. Daarnaast verschijnt er periodiek een thema-nieuwsbrief en hebben ook informatiesessies plaatsgevonden voor iedereen die geïnteresseerd is. 

Contact

Projectleider Lauren Jenkins

06 – 4842 1219