Consultatie, e-health en triage

Binnen de hele GGZ-keten wordt ingezet op duurzame zelfredzaamheid. Hiermee wordt de kans op terugval en uitval beperkt tot een minimum. Instrumenten die bijdragen aan duurzame zelfredzaamheid zijn e-health in het hele netwerk, korte lijnen met kernteams rondom de laagdrempelige huisartsenvoorziening en met name het op het juiste moment (gesteund door consultatie en verwijsondersteuners) een patiënt waar nodig de passende zorg bieden. 

Hierdoor worden overbruggingen tijdens eventuele wachtlijsten ingezet om goed voor te bereiden op de komende behandeling, zodat deze voldoende snel tot effect leidt. Hierdoor krijgt de patiënt de behandeling niet langer dan nodig, zodat tot slot via een daadwerkelijk warme overdracht de eventuele benodigde nazorg, e-healthondersteuning en overige ondersteuning op maat voor de patiënt kan worden ingericht. 

Waar het een chronische patiënt betreft worden er volgbare afspraken gemaakt in een zorg(signalerings)plan en de crisiskaart. 

Binnen het zorgprogramma GGZ wordt gebruikgemaakt van de volgende instrumenten: