Organisatie van de ANW zorg

Werkwijze roosterproces dienstrooster 2024-2025

PrimaCura heeft in nauwe samenwerking met de Werkgroep Actieplan ANW (bestaande uit praktijkhoudende, niet-praktijkhoudende huisartsen en
flex-huisartsen) invulling gegeven aan de vernieuwde organisatie van de ANW zorg in de regio Midden-Brabant. 

Hoe geeft PrimaCura invulling aan Actielijn 1 van het Actieplan ANW?

De huisartsen spoedzorg tijdens ANW-uren komt tot stand in 4 stappen: 

 1. Alle huisartsen hebben een overeenkomst met PrimaCura
 2. Roosteren van ANW-diensten
 3. Werken van ANW-diensten
 4. Uitbetaling van gewerkte diensten

Stap 1: alle huisartsen hebben een overeenkomst met PrimaCura

Samen zorgen voor een solidaire invulling van het nieuwe dienstrooster door samen te roosteren.
PrimaCura kent hiervoor drie soorten overeenkomsten:

 • Voor praktijkhoudende huisartsen
 • Voor niet-praktijkhoudende huisartsen die mee roosteren en per jaar minimaal 50 diensturen willen doen
 • Voor flex-huisartsen (niet praktijkhouders) die enkele diensten bij PrimaCura willen doen

We benaderen alle aangesloten niet-praktijkhoudende en flex-huisartsen in
november / december 2023 voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst.

Ben je nog niet aangesloten bij PrimaCura, maar heb je wel interesse?
Mail naar

Ben je hidha?

PrimaCura volgt het advies van de LHV voor hidha's om voorlopig nog geen aparte aansluitovereenkomst voor hidha's aan te bieden. De huidige situatie blijft gehandhaafd: de huisarts-werkgever is aangesloten bij de HuisartsenSpoedpost en vult samen en in overleg met de hidha een bepaald aantal diensten in. 
Mocht je als hidha evt. meer diensten willen doen dan het aantal dat je via je werkgever krijgt (bijvoorbeeld t.b.v. extra inkomen), dan kun je je werkgever vragen in te schrijven op extra diensten conform jouw beschikbaarheid. Na toebedeling kan je werkgever deze vervolgens aan jou overdragen. Indien je ook (deels) zelfstandige bent, kun je ook een eigen overeenkomst met PrimaCura sluiten voor het doen van (extra) diensten.

Stap 2: roosteren van ANW-diensten

Het nieuwe dienstrooster zal middels ‘zelfroosteren’ worden ingevuld. Dit geeft alle aangesloten huisartsen meer regie over de dienstenplanning en helpt om werk en privé in balans te houden.

Stap 3: werken van de ANW-diensten

Na publicatie van het rooster worden de diensten conform het gepubliceerde rooster gewerkt, waarbij ruilen of overdragen van diensten mogelijk is. Hierin hanteren we ook achterwacht diensten bij extreme drukte en achtervang diensten in geval van acute uitval van de dienstdoende huisarts. De huisarts is zelf verantwoordelijk voor de geroosterde en overgenomen diensten.

Stap 4: uitbetaling van de gewerkte diensten

Alle huisartsen krijgen rechtstreeks vanuit PrimaCura uitbetaald en ontvangen het NZa-tarief dat gedifferentieerd wordt naar type dienst. Uitbetaling van diensten gewerkt door hidha’s verloopt via de huisarts-werkgever.   


Hoe ziet het roosterproces er uit?

Om tot een sluitend rooster te komen, doorlopen we in het roosterproces een aantal verschillende rondes. Zie onderstaand de visuele weergave hiervan en lees vervolgens de uitwerking per ronde.


Voorbereidingen door PrimaCura

PrimaCura berekent de persoonlijk quota berekenen voor de verschillende roosters:

 • Regieartsen: totaal aantal in te vullen diensturen gedeeld door het aantal regieartsen
 • Achterwacht / achtervang: totaal aantal in te vullen diensturen gedeeld door het aantal praktijkhouders en niet-praktijkhoudende huisartsen (m.u.v. flex-huisartsen)
 • Reguliere diensten:
  • Niet-praktijkhoudende huisartsen: 50 diensturen p.p.
  • Praktijkhouders: verdeling van het resterende aantal in te vullen diensturen o.b.v. de patiënten aantallen die door de huisarts worden vertegenwoordigd
  • Flex-huisartsen: geen persoonlijk quotum

Het roosterteam inventariseert daarnaast:

 • Of je boven je persoonlijk quotum evt. nog extra dienturen wilt
 • Of je rijtjes van nachtdiensten wilt doen

Rooster regieartsen

Het roosterproces start op maandag 8 januari 2024 met het rooster van de regieartsen. 
Regieartsen doorlopen een versneld roosterproces:

 • Opgeven van vakanties / verhinderingen:
  • Er zit geen beperking op het aantal vakanties / blokkades dat je op kan geven
  • M.u.v. maximaal 23 aaneengesloten dagen in de zomervakantie en 8 aaneengesloten dagen in de kerstvakantie
 • Ronde 1a: inschrijven op regiediensten
  • Bij het toewijzen van de diensten worden eerst de feestdagen waarop is ingeschreven toegewezen en daarna de overige diensten.
 • Ronde 1b: evt. teruggeven van diensten die je toch niet goed uit komen
 • Ronde 2: evt. bijschrijven op nog resterende regiediensten in de dienstenmarkt
 • Ronde 3: toewijzen van de laatste openstaande regiediensten aan regieartsen die het quotum nog niet volledig hebben ingevuld om uiteindelijk tot een sluitend regierooster te komen. In deze ronde wordt er geen rekening gehouden met vakanties / blokkades. Alleen de roosterregel dat er minimaal 8 uur tussen 2 diensten moet zitten, blijft gehandhaafd.

Op maandag 22 januari 2024 wordt het regierooster gepubliceerd.

Ronde 1: Inschrijven

Vervolgens gaan we de reguliere diensten en de achterwacht / achtervang diensten invullen. In dit proces roosteren de praktijkhouders en de niet-praktijhoudende huisartsen gezamenlijk.

Roosterronde 1 gaat op dinsdag 23 januari 2024 van start en bestaat uit 4 subonderdelen:

Ronde 1a: inschrijven op diensten

(23 t/m 29 januari 2024)

 • Opgeven van vakanties / verhinderingen:
  • Er zit geen beperking op het aantal vakanties/blokkades je op kan geven
  • M.u.v. maximaal 23 aaneengesloten dagen in de zomervakantie en 8 aaneengesloten dagen in de kerstvakantie
 • Inschrijven op diensten
  • Bij het toewijzen van de diensten worden eerst de feestdagen waarop is ingeschreven toegewezen, vervolgens de nachtdiensten en daarna de overige diensten.

Ronde 1b: evt. teruggeven van diensten

(2 t/m 5 februari 2024)

Uit roosterronde 1a krijg je een eerste set met diensten. In ronde 1b heb je de kans om evt. diensten die je toch niet zo goed uit komen, terug te geven.

Ronde 1c: evt. bijschrijven op diensten

(6 t/m 11 februari 2024)

In ronde 1c heb je de mogelijkheid om je dienstenpakket verder aan te vullen evt. bij te schrijven op diensten.

Ronde 1d: evt. teruggegeven van diensten

(15 t/m 21 februari 2024)

Na ronde 1c krijg je set met diensten evt. aangevuld en heb je evt. wederom de mogelijkheid om verkregen diensten terug te geven.

Ronde 2: Dienstenmarkt

 • Op donderdag 22 februari 2024 om 19:00 uur wordt de dienstenmarkt geopend.
 • Alle huisartsen (incl. de flex-huisartsen) kunnen inschrijven op de nog resterende diensten (als die er nog zijn) in de dienstenmarkt.
 • In deze ronde heb je nog steeds zelf regie en kun je binnen het beperkte aanbod diensten pakken die het beste aansluiten bij je eigen voorkeur.
 • In deze ronde geldt ‘pakken is hebben’. De eerste persoon die de dienst oppakt, is degene die de dienst ook krijgt.
 • Op vrijdag 1 maart 2024 krijgen de huisartsen die nog onder het persoonlijk quotum een reminder dat de dienstenmarkt tot dinsdag open staat.
 • De dienstenmarkt sluit op dinsdag 5 maart 2024. 

Ronde 3: Sluitend maken van het rooster

 • De laatste diensten die nog niet zijn ingevuld, worden door de applicatie toegewezen aan de  huisartsen (m.u.v. flex-huisartsen) om tot een sluitend rooster te kunnen komen.
 • Er wordt gestart met diensten toewijzen aan de huisartsen die nog het verste van het persoonlijk quotum af zitten. Daarna wordt er opgewerkt naar huisartsen die dichterbij het persoonlijke quotum zitten. Dit alles net zolang totdat er geen openstaande diensten meer zijn.
 • In deze finale toewijzingsronde wordt er geen rekening gehouden met vakanties / blokkades. Alleen de roosterregel dat er minimaal 8 uur tussen 2 diensten moet zitten, blijft gehandhaafd.
 • Het eindresultaat is dat we uiterlijk 7 maart 2024 een sluitend rooster hebben en het dienstrooster voor 204-2025 gepubliceerd kan worden!

Achterwacht & Achtervang

Achterwacht

Bij een achterwacht dienst kan de huisarts die deze dienst heeft, worden opgeroepen in het geval van uitzonderlijke drukte. Hiervoor gelden strikte criteria, zodat de achterwacht niet onnodig wordt opgeroepen.

 • Er wordt 1 achterwacht dienst per weekend-/feestdag ingeroosterd: 10.00-20.00 uur. 

Achtervang

Daarnaast worden er achtervang diensten ingeroosterd. De huisarts die deze dienst heeft, is de back-up in geval van acute uitval van de dienstdoende huisarts. 

 • Maandag t/m vrijdag: 1 achtervang dienst -> 17.00-08.00 uur
 • Weekend/Feestdagen: 2 achtervang diensten per 24 uur -> 08.00-23.00 uur en 17.00-08.00 uur

Bij inzet van de achtervang geldt 'voor wat, hoort wat': als je genoodzaakt bent om een beroep te doen op de achtervang, neem je in onderlinge afstemming een dienst over van degene die in jouw plek komt.


Tarieven en uitbetaling

 Tarieven 2023

Avond maandag t/m vrijdag, 18:00-24:00 uur  €100,84 per uur
Nacht alle dagen, 24:00-08:00 uur €131,87 per uur
Weekend vrijdag 24:00-maandag 08:00 uur, excl. nachten   €116,36 per uur
Feestdag alle uren op feestdagen cf. Algemene Termijnenwet   €131,87 per uur

Achterwacht: 25% van het uurtarief voor bereikbaarheid en 100% bij actieve inzet
Achtervang: geen tarief voor bereikbaarheid en 100% bij actieve inzet

Tarieven 2024

Avond maandag t/m vrijdag, 18:00-24:00 uur  €107,46 per uur
Nacht alle dagen, 24:00-08:00 uur €140,53 per uur
Weekend vrijdag 24:00-maandag 08:00 uur, excl. nachten   €124,00 per uur
Feestdag alle uren op feestdagen cf. Algemene Termijnenwet   €140,53 per uur

Achterwacht: 25% van het uurtarief voor bereikbaarheid en 100% bij actieve inzet
Achtervang: geen tarief voor bereikbaarheid en 100% bij actieve inzet

PrimaCura verzorgt de uitbetaling van de gewerkte diensten aan de huisarts die de dienst heeft gewerkt conform bovenstaande tarieven. Je hoeft geen eigen factuur in te sturen.