Veelgestelde vragen over Actieplan ANW

Index


Actieplan ANW

Wie kunnen deelnemen?

Elke praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende huisarts die diensten wil doen bij PrimaCura, kan een aansluitovereenkomst met PrimaCura aangaan. Hiermee draag je bij aan een solidaire verdeling van de dienstbelasting. Tevens doe je op basis van gelijkwaardigheid mee in het roosterproces.

Wat zijn de belangrijkste verschillen t.o.v. de werkwijze voor het dienstrooster 2023-2024?

 • Je kan geen diensten boven je persoonlijk quotum toegewezen krijgen.
 • Inschrijven kost minder tijd:
  • Er is geen noodzaak meer voor 200 inschrijvingen.
  • Je schrijft alleen in op de diensten die je kan en wil werken.
 • Het instapquotum voor niet-praktijkhoudende huisartsen is verlaagd naar 50 diensturen.
 • Het quotum voor de praktijkhouders wordt volledig berekend o.b.v. de patiënten aantallen.
 • Verruiming van het aantal rijtjes nachtdiensten van 1x per jaar naar 1x per maand.
 • In roosterronde 1 (Inschrijven) kan je boven het persoonlijk quotum inschrijven, maar krijg je niet boven je quotum diensten toegewezen. Als je onder quotum inschrijft, dan wordt je dienstenpakket niet opgevuld tot quotum.
 • Diensten worden met een ranking toegewezen: eerst de feestdagen, daarna de nachtdiensten en daarna de overige diensten.
 • Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in de werkwijze van het regieartsen rooster, de tijden van de achtervangdienst in het weekend en in de toewijzingsronde is een aanpassing gedaan.

Overeenkomsten

Welke soorten overeenkomsten onderscheid PrimaCura?
We onderscheiden 3 varianten:

 • Overeenkomst voor praktijkhoudende huisarts: voor huisartsen die met hun praktijk gevestigd zijn in Midden-Brabant
 • Overeenkomst voor niet-praktijkhoudende huisarts: voor huisartsen die zich verbonden voelen met PrimaCura en samen met de praktijkhouders de huisartsen spoedzorg in de regio Midden-Brabant vormgeven. Zij committeren zich aan minimaal 50 diensturen op jaarbasis en maken graag gebruik van de voordelen van het vrij roosteren waardoor de diensten beter aansluiten op de eigen werk- en privé situatie en er ook inkomstengarantie is voor deze ZZP-ers
 • Overeenkomst voor flex-huisarts: voor niet-praktijkhoudende huisartsen die voor meerdere posten werken en/of van plan zijn slechts een paar diensten bij PrimaCura te werken. Zij kunnen zich inschrijven op de nog resterende diensten aan het einde van het roosterproces (als die er nog zijn).

Diensten

Hoeveel diensturen moeten alle aangesloten huisartsen minimaal doen per roosterjaar?

 • Alle niet-praktijkhoudende huisartsen committeren zich voor minimaal 50 diensturen per jaar.
 • Alle praktijkhoudende huisartsen krijgen op basis van de patiënten aantallen die zij vertegenwoordigen, een hoeveelheid diensturen toegewezen. Het exacte aantal diensturen is afhankelijk van het aantal niet-praktijkhoudende huisartsen dat zich committeert aan PrimaCura.
 • Het quotum van alle (praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende) huisartsen vormt uiteindelijk een sluitend dienstrooster.

Hoe komt het persoonlijke quotum tot stand?
Het persoonlijke quotum is een combinatie van verschillende elementen:

Voor praktijkhoudende huisartsen:

 • Diensturen op basis van de praktijkomvang
 • Indien gewenst, extra diensten t.b.v. het opleiden aios
 • Indien gewenst, extra diensten vanwege je rol als regiearts
 • Indien gewenst, extra diensten t.b.v. persoonlijke en/of zakelijke overwegingen

Voor niet-praktijkhoudende huisartsen:

 • Een minimum van 50 diensturen
 • Indien gewenst, extra diensten t.b.v. persoonlijke en/of zakelijke overwegingen

Zit er een maximum aan het aantal diensturen die een huisarts per jaar mag doen?
Nee, er zit geen maximum aan het aantal diensturen op jaarbasis.

Wie is eindverantwoordelijk voor een dienst die open blijft staan?
De diensten die na alle rondes nog open staan, worden verdeeld via toewijzing over alle aangesloten huisartsen (m.u.v. de flex-huisartsen) om tot een sluitend rooster te komen. Hierbij krijgen huisartsen die nog niet (volledig) aan hun quotum zitten als eerste de nog openstaande diensten toegewezen.

Wie is eindverantwoordelijk voor een dienst na ruiling of overname?
De huisarts die de dienst overneemt krijgt daarmee ook de eindverantwoordelijkheid van de dienst.

Mag een praktijkhoudend huisarts zijn diensten delen met een hidha?
Ja dat mag. De hidha is in dienst van de praktijkhoudend huisarts en zij kunnen als onderdeel van de arbeidsovereenkomst ook afspraken maken over de diensten in de ANW. Landelijk wordt er nog gekeken naar mogelijke alternatieve oplossingen. Vooralsnog adviseert InEen/LHV aan hidha's om geen aansluitovereenkomst met de HuisartsenSpoedpost af te sluiten.

Persoonlijke situaties & rollen

Is er rekening gehouden met huisarts opleiders?
PrimaCura kent op dit moment 59 huisarts opleiders. Deze opleiders kunnen in de inventarisatie voorafgaand aan het roosteren hun voorkeuren voor evt. extra diensturen opgeven en zo aan het minimum aantal te werken diensten voor hun aios te voldoen. Mocht je onverhoopt door de toewijzing toch niet volledig aan je benodigde aantal voldoen, is er na het roosterproces gelegenheid om diensten van collega huisartsen over te nemen.

Is er rekening gehouden met regieartsen?
Ja, zij krijgen de mogelijkheid om naast regiediensten ook andere diensten te doen. Vooralsnog gaan we uit van het huidige aantal regieartsen voor de invulling van dat rooster. Het rooster van de regieartsen zal voorafgaand aan het reguliere rooster worden ingevuld.

Kunnen hidha’s ook diensten doen?
Ja. Zij maken hierover afspraken met hun werkgever. Mocht je als hidha extra diensten willen doen dan het aantal wat je via je werkgever krijgt (bijvoorbeeld voor extra inkomen) dan kun je je werkgever vragen in te schrijven op extra diensten conform jouw beschikbaarheid. Na toebedeling kan je werkgever deze vervolgens aan jou overdragen. Indien een hidha ook (deels) zelfstandige is kan er ook een eigen overeenkomst met PrimaCura gesloten worden voor het doen van (extra) diensten.

Hoe gaan we om met parttimers?
Voor praktijkhoudende huisartsen wordt het quotum bepaald o.b.v. het patiënten aantal. Voor niet-praktijkhoudende huisartsen geldt een minimum van 50 diensturen op jaarbasis. Op die manier is de basis van het rooster solidair, waarbij elke aangesloten huisarts minimaal een bijdrage levert aan de spoedeisende huisartsenzorg. Door het minimum van 50 diensturen wordt bovendien rekening gehouden met de herregistratie eis die voor huisartsen geldt.

Hoe gaan we om met zwangerschapsverlof?
De huisarts is verantwoordelijk voor het (tijdig) overdragen van haar diensten.

Hoe gaan we om met langdurig zieken?
Mocht de huisarts door ernstige ziekte/uitval daar zelf niet toe niet in staat zou zijn, dan dient hij/zij een beroep te doen op de huisartsen waarmee hij/zij samenwerkt.

Hoe gaan we om met re-integratie van langdurig zieken?
Re-integratie betreft maatwerk en zal in onderlinge afstemming met de samenwerkende huisartsen afgesproken moeten worden.

Hanteren we uitzonderingen voor senioren?

 • Alle huisartsen schrijven in op diensten die zij kunnen / willen doen. Mocht een huisarts ouder van 62 jaar geen nachtdiensten willen werken, dan schrijft hij/zij daar niet op in.
 • In de laatste roosterronde worden alle roosterregels (m.u.v. minimaal 8 uur tussen 2 diensten) losgelaten en kunnen ook 62-plussers een nachtdienst krijgen als men nog niet op persoonlijk quotum zit.

Roosterproces voor praktijk- en niet-praktijkhoudende huisarts

Hoeveel dagen vakantie of verhindering kan ik opgeven?

 • Er zit geen limiet aan de hoeveelheid (aaneengesloten) vakantiedagen die je kunt aanvragen, uitgezonderd:
  • In de zomervakantie (periode van 6 weken) maximaal 23 aaneengesloten dagen
  • In de kerstvakantie (periode van 2 weken) maximaal 8 aaneengesloten dagen
 • Er is daarnaast ook voor alle huisartsen na vaststelling van het rooster gelegenheid om diensten te ruilen en/of over te dragen.

Is het mogelijk om rijtjes beschikbaarheid op te geven?
Ja, dit kun je voor de nachtdiensten opgeven bij de voorbereiding die door PrimaCura wordt uitgezet. Huisartsen die dat willen kunnen maximaal 1 rijtje met 3-5 nachtdiensten per maand opgeven.

Als ik in de dienstenmarkt meer diensten oppak dan ik moet doen op basis van quotum, kan ik in de laatste ronde dan alsnog diensten toegewezen krijgen?
Huisartsen die in de laatste ronde nog niet aan hun quotum voldaan hebben, krijgen wel als eerste de nog openstaande diensten toegewezen op volgorde van de mate waarin ze nog tekort komen. Toewijzing in de laatste ronde kan voorkomen worden door in de dienstenmarkt nog zelf diensten te kiezen. 

Worden diensten op basis van ‘iwe het eerst komt, wie het eerst maalt’ toebedeeld?
In ronde 1 niet, daar geef je aan welke diensten je zou willen hebben en na sluiting van de ronde gaat de applicatie de diensten toebedelen. In ronde 2 geldt wel dat degene die een dienst opgepakt heeft, hem ook heeft en die dus niet meer beschikbaar is voor de andere huisartsen.

Hoe gaan we om met huisartsen die gedurende het rooster instromen?
Instromende huisartsen kunnen in het huidige rooster de diensten die ter overname worden aangeboden overnemen en in het nieuwe dienstrooster gaan ze mee in het normale roosterproces.

Hoe borgen we dat het sluitende rooster ook sluitend blijft?
Na publicatie van het rooster blijft ruilen en overname van diensten onder alle deelnemende huisartsen mogelijk. Diensten kunnen niet aan PrimaCura ‘teruggegeven’ worden.

Roosterproces voor flex-huisarts

Hoeveel dagen vakantie of verhindering kan ik opgeven?
Geen 

Is het mogelijk om rijtjes beschikbaarheid op te geven?
Nee 

Hoe gaan we om met flex-huisartsen die gedurende het rooster instromen?
Instromende huisartsen kunnen in het huidige rooster de diensten die ter overname worden aangeboden overnemen en in het nieuwe dienstrooster gaan ze mee in het normale roosterproces.

Hoe borgen we dat het sluitende rooster ook sluitend blijft?
Na publicatie van het rooster blijft ruilen en overname van diensten onder alle deelnemende huisartsen mogelijk. Diensten kunnen niet aan PrimaCura ‘teruggegeven’ worden.

Feestdagen

Telt een feestdagdienst zwaarder?

 • Nee.
 • Indien huisartsen inschrijven op feestdagen worden deze diensten met prioriteit toegewezen.

Word ik vrijgesteld van werken op een feestdag als ik die feestdag vorig jaar al gewerkt heb?
Niet door de applicatie. Je kiest er zelf voor om wel of niet in te schrijven op een feestdag. 

Ruilen en overdragen

Kun je diensten over laten nemen door andere huisartsen?
Ja, je kan een dienst ruilen of overdragen aan PrimaCura verbonden huisartsen. 

Blijft het mogelijk om diensten voor hogere tarieven te verkopen, bijvoorbeeld als je er last minute heel graag vanaf wilt?

 • Nee. De NZa heeft uitdrukkelijk verboden dat er hogere tarieven worden gerekend dan de vastgestelde tarieven. Onderhandse verkoop tegen hogere tarieven vanuit persoonlijke en/of zakelijke afwegingen ondermijnt het solidariteitsprincipe en druist volledig in tegen de ambities van het Actieplan ANW. Het vastgesteld tarief voor de dienst blijft in alle gevallen van toepassing.
 • Ruilen en/of overdragen aan een collega huisarts kan tot aan de start van de dienst.

Wat gebeurt er met de financiering van het uur tussen 17:00 – 18:00 uur?
Dit blijft gelijk aan de huidige situatie. Het uur tussen 17.00-18.00 uur wordt door de NZa niet beschouwd als ANW-uren. PrimaCura kan voor dit uur ook niet declareren bij de verzekeraars. PrimaCura brengt de kosten van openstelling van de huisartsen spoedpost tussen 17.00-18.00 uur voor rekening van de aangesloten praktijkhoudende huisartsen. De kosten voor de praktijkhouder worden vastgesteld naar rato van de praktijkgrootte in verhouding tot de praktijkgrootte van de andere aangesloten praktijkhouders. PrimaCura declareert de verrichtingen van de huisartsen op deze tijdstippen namens de huisarts, waarbij PrimaCura deze inkomsten verrekent met de betaling van de huisarts.

Door wie vindt uitbetaling van het tarief plaats voor mijn diensturen bij PrimaCura?
PrimaCura betaalt rechtstreeks uit aan de huisarts die de dienst gewerkt heeft (met uitzondering van een hidha).

Achterwacht & achtervang

Wat is het verschil tussen de achterwacht en achtervang?

 • De achterwacht wordt ingezet bij grote drukte op de HuisartsenSpoedpost en alleen op weekenddagen.
 • De achtervang wordt niet ingezet bij drukte, maar is bedoeld om acute uitval van de ingeplande/dienstdoende huisarts op te vangen. 

Hoeveel achterwacht diensten zijn er, en wanneer?
Op weekend- en feestdagen is er 1 achterwacht dienst per 24 uur: van 10.00-20.00 uur.

Hoeveel achtervang diensten zijn er, en wanneer?
Dat verschilt per dag:

 • Op doordeweekse dagen is er 1 achtervang dienst per 24 uur: van 17.00-08.00 uur.
 • Op weekend- en feestdagen zijn er 2 achtervang diensten per 24 uur: van 8.00-23.00 uur en van 17.00-08.00 uur.

Mag de achtervang ingezet worden voor een dienst die op voorhand niet ingevuld kan worden?

 • Nee, het rooster moet bij publicatie sluitend zijn en op dat moment zullen er dus geen openstaande diensten meer zijn.
 • In het geval een huisarts al op voorhand weet dat hij/zij de dienst niet kan doen, dan heeft deze de verantwoordelijkheid deze z.s.m. ter overname/ruiling aan te bieden. Mocht er geen overname of ruiling plaatsvinden dan behoudt de huisarts de verantwoordelijkheid voor deze dienst.

Voor hoeveel achtervang en achterwacht diensten moet ik mij inschrijven?

 • Het exacte aantal is nog niet bekend (doordat we nog niet weten hoeveel niet praktijkhoudende huisartsen willen aansluiten), maar naar schatting komt het neer op:
 • 2-3 achtervang diensten per huisarts per jaar.
 • 0,5 achterwacht dienst per huisarts per jaar.

Als er beroep wordt gedaan op de achtervang, mag de huisarts die de dienst werkt dan één van diens eigen diensten overdragen aan degene die acuut uitgevallen is?
Ja, in onderlinge afstemming met de huisarts die acuut uitgevallen is (voor wat, hoort wat).

Wat is het tarief voor de achterwacht?
25% van het uur tarief. 100% gedurende actieve inzet.

Wat is het tarief voor de achtervang?
Voor de achtervangdienst is landelijk vastgesteld dat hier geen bereikbaarheidsvergoeding voor is. Bij actieve inzet geldt 100% vergoeding.

Wat zijn de regels voor het oproepen van de achterwacht en achtervang?
De criteria voor actieve inzet van de achterwacht zijn opgenomen in het protocol Inzet achterwacht en voor de achtervang in het protocol Inzet achtervang.

Uitbetaling

Door wie vindt uitbetaling van het tarief plaats voor mijn diensturen bij PrimaCura?
PrimaCura betaalt rechtstreeks uit aan de huisarts die de dienst gewerkt heeft (met uitzondering van een hidha).

Hoe borg ik als ZZPer en/of ondernemer dat ik aan de geldende wet- en regelgeving voldoe?

 • Als ZZPer en/of ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
 • Specifiek voor de wet DBA lees de actuele informatie hierover op de website van de Belastingdienst;
 • Lees ook de informatie hierover op de website van de LHV.

Begrippenlijst

Aangesloten huisarts Huisarts die een aansluitovereenkomst heeft afgesloten bij PrimaCura. Dit kunnen zowel praktijkhoudende als niet praktijkhoudende huisartsen zijn.
 
Achtervang Ingeroosterde huisarts die beschikbaar is bij acute uitval van de dienstdoende huisarts.
 
Achterwacht Ingeroosterde huisarts die beschikbaar is in geval van drukte.
 
Aios Een arts in opleiding tot specialist (in dit geval huisarts).
 
ANW-uren Avond-, nacht- en weekenduren: dit betreft de uren tussen 18.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends alsmede de tijdsperiode tussen zaterdagochtend 08.00 uur en zaterdagavond 18.00 uur en de tijdsperiode tussen zondagochtend 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.
 
Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
 
Feestdagen Algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.
 
Flex-huisarts Niet praktijkhoudende huisarts die een overeenkomst heeft met PrimaCura, maar niet in de aanzet participeert in het roosterproces; een flex-huisarts kan diensten kiezen uit het nog openstaand aanbod in ronde 3.
 
Hagro Een groep van huisartsen met gezamenlijke activiteiten, onder andere op het gebied van deskundigheidsbevordering. Een Hagro kan tevens een samenwerkingsverband / waarneemgroep van huisartsen onderling zijn (ook bekend aan Wagro).
 
Hidha Een huisarts in dienst van een andere huisarts.
 
Niet-praktijkhoudende huisarts Als zelfstandig werkzaam zijnde huisarts.
 
Praktijkhoudende huisarts Een huisarts die eigenaar is van een huisartspraktijk in het werkgebied van PrimaCura.
 
Toebedelen Toewijzen van diensten